Stowarzyszenie „P.A.R.K.”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowa Sól.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli i województwa lubuskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może zostawać członkiem tych
organizacji.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
Celem stowarzyszenia:

1. Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej zwłaszcza w
zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych,
edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i
rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

2. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy.

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

4. Ochrona i promocja zdrowia.

5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

7. Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt.

8. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.

10. Promocji i organizacji wolontariatu.

11. Działalność charytatywna.

12. Działalność wspomagająca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zawodów, mistrzostw, imprez, pokazów oraz treningów sportowych.

2. Organizowanie zajęć poglądowych, pogadanek, szkoleń i kursów mających na celu
propagowanie oraz rozwój dziedzin sportowych, w szczególności sportów niszowych i
ekstremalnych.

3. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym: koncertów, pokazów, wernisaży,
wystaw skierowanych w szczególności poza główne nurty artystyczne.

4. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć

plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych.

5. Propagowanie wiedzy na temat sportów ekstremalnych, bezpieczeństwa, nowatorskich
rozwiązań oraz kierunków rozwoju.

6. Gromadzenie i serwisowanie używanego i nowego sprzętu sportowego i
akcesoriów wykorzystywanych do uprawiania sportu.

7. Dystrybucję i wypożyczanie tego sprzętu organizacjom pozarządowym, instytucjom i
środowiskom działającym na rzecz celów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

8. Tworzenie, adaptowanie i udostępnianie specjalistycznych miejsc i urządzeń służących
uprawianiu sportów w szczególności sportów niszowych i ekstremalnych.

9. Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej propagującej cele oraz
działania stowarzyszenia.

10. Wspieranie działań i tworzenie rozwiązań systemowych zmierzających do
propagowania sportów w szczególności sportów ekstremalnych .

11. Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami i organizacjami o podobnych
celach działania.

12. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

13. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszania.

14. Poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd podejmując decyzje większością głosów.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji Zarządu.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały Zarządu.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

5. Uczestniczenia w spotkaniach Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Zarządu.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Regularnego opłacania składek.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce

Zarządu,

b. Wykluczenia przez Zarząd:

­ z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych

zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

­ z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i

uchwał władz Stowarzyszenia,

c. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty

doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o

przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie

więcej niż połowę składu organu.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy

lata, jako sprawozdawczo­wyborcze, zawiadamiając członków za pomocą poczty

elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na

14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum

zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania

Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie zmian statutu

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji

innych władz Stowarzyszenia

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub

jego władze.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu

wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na

pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż

raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

3.Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

4. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie

jego bezczynności.

5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia

podejmuje Zarząd.

4. Może prowadzić działalność gospodarczą.

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach

majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków

bezwzględną większością głosów.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

ogólne.