CELE STOWARZYSZENIA

1. Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych, edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
2. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.